3M4A8606

監督・部員・コーチ

         
学年 監督 部員 コーチ
キンダー 中村 0名(4月より始動) 4名
1年生 栗原 6名 7名
2年生 栗原 8名 7名
3年生 天田 17名 4名
4年生 日向 15名 4名
5年生 村瀬 11名 4名
6年生 西内 14名 4名

キンダークラス

~coming soon~


⚽1年生/2年生
1,1⚽3年生
21


⚽4年生
S__65839116


⚽5年生
21年度5年生


⚽6年生
21年度6年生